Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

ΙΕΡΕΥΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΘΕΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ! ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΑΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ!


    Ο Πατήρ Χρήστος είναι ο Ιερεύς που επιτέλους απάντησε όπως έπρεπε με αλήθεια και δύναμη στον λόγο του απέναντι σε όσα επιβουλεύονται οι ανθέλληνες και αντίχριστοι στην Ελλάδα μας , την χώρα των Αγίων και Ηρώων. Δεν παραδίδουμε τα Όσια και Ιερά της Πίστεώς μας και της Ελλάδος. Ο Ιησούς Χριστός έλεγε πάντα δημόσια την αλήθεια και μάλιστα γνωρίζουμε όλοι τον καταγγελτικό Λόγο του Χριστού έναντι των υποκριτών φαρισαίων και γραμματέων. Εμείς οι Έλληνες έχουμε μεγάλη ευθύνη να διαφυλάξουμε τον Λόγο του Θεού και τους αδελφούς Χριστιανούς διότι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός όπως διαβάσαμε στο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Τετάρτης συνάντησε τους Έλληνες και είπε:"


«῏Ησαν δέ τινες Ἕλληνες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων, ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ·οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας͵ καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες΄ Κύριε͵ θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν.
Ἔρχεται ὁ Φίλιππος καὶ λέγει τῷ Ἀνδρέᾳ· ἔρχεται Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος καὶ λέγουσιν τῷ Ἰησοῦ.
Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκρίνατο αὐτοῖς λέγων΄
 Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν͵ ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ͵ αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ͵ πολὺν καρπὸν φέρει.
Ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν͵ καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν…»

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...